خطا
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "isfahan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
پرینت

محصولات بصورت کلی

دسته : محصولات

محصولات بصورت کلی


محصولات و ویژگی ها:
- انواع نخ پلی استر نیمه کشیده (POY) سفید و رنگی (Dope Dyed) از 75 دنیر تا 1200 دنیر
- نخ های پلی استر کاملا کشیده شده (FDY) سفید و رنگی (Dope Dyed) از 75 دنیر تا 1200 دنیر، مات (Semi Dull) و براق(Super Bright)
- انواع نخ تکسچره (D.T.Y) سفید و رنگی از 75 دنیر تا 900 دنیر مات (Semi Dull) و براق (Super Bright)
- انواع نخ فیلامنت تابدار (Twisting) از 120 تاب تا 2000 تاب در متر و از 75 دنیر تا 3600 دنیر مخصوص نخ فرش و کفپوش
- انواع نخ رنگی تکسچره (D.T.Y) ونخ کاملا کشیده شده (F.D.Y)
- انواع نخ لاکرا ((Spondex مخصوص پوشاک استرچ
- انواع نخ ATY از 75 دنیر تا 1200 دنیر

ریز محصولات

3- انواع نخ پلي استر نیمه کشیده شده (POY)سفید و رنگی ، مات وبراق:
نوع نخ نمره براساس دنیر وتعدادفیلامنت
1. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 36/130
2. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 48/130
3. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 72/130
4. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 96/130
5. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 144/130
6. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 36/180
7. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 48/180
8. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 72/180
9. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 96/180
10. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 144/180
11. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 36/250
12. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 48/250
13. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 72/250
14. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 96/250
15. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 144/250
16. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 288/250
17. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 72/480
18. نخ پلي استر نیمه کشیده شده 96/480
نخ پلي استر نیمه کشیده شده 144/480
نخ پلي استر نیمه کشیده شده 288/480
نخ پلي استر نیمه کشیده شده 96/750
نخ پلي استر نیمه کشیده شده 144/750
نخ پلي استر نیمه کشیده شده 288/750

3- انواع نخ پلي استر تکسچره شده (DTY)سفیدورنگی مات وبراق:

1. نوع نخ نمره براساس دنیر وتعدادفیلامنت
2. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 36/75
نخ پلي استر اینترمینگل وساده 48/75
3. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 72/75
4. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 96/75
5. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 144/75
6. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 36/100
7. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 48/100
8. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 72/100
9. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 96/100
10. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 144/100
11. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 36/150
12. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 48/150
13. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 72/150
14. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 96/150
15. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 144/150
16. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 288/150
17. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 72/300
18. نخ پلي استر اینترمینگل وساده 96/300
نخ پلي استر اینترمینگل وساده 144/300
نخ پلي استر اینترمینگل وساده تاب صفر 192/300
نخ پلي استر اینترمینگل وساده تاب صفر 288/300
نخ پلي استر اینترمینگل وساده 96/450
نخ پلي استر اینترمینگل وساده 144/450
نخ پلي استر اینترمینگل وساده 288/450
نخ پلي استر اینترمینگل وساده تاب صفر 192/600
نخ پلي استر اینترمینگل وساده تاب صفر 288/600
نخ پلي استر اینترمینگل وساده تاب صفر 192/900
نخ پلي استر اینترمینگل وساده تاب صفر 288/900

محصولات سیاه رنگ زیر مجموعه :
محصولات تولیدی

محصولات قرمز رنگ زیر مجموعه :
سبد محصولات آتی